A A

Wastetofuel på facebook

Nu finns även vårt projekt på Facebook. Sidan kommer användas som ett community för alla som är intresserade av projektet.
Läs mer         

Slutrapport Wastetofuel januari 2015

 

Projektet Wastetofuel (W2F) har varit ett projekt som delfinansierats av den Europeiska Unionen genom miljöprogrammet Life+. Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Den ursprungliga ambitionen för Wastetofuel var mycket ambitiös. Runt om i Europa finns det cirka 150 000 verksamma eller redan nedstängda deponier. Dessa deponier står för en stor och betungande del av Europas utsläpp av växthusgaser. Samtidigt har Europas deponier en potential att generera så mycket som 94 miljarder kubikmeter metangas per år. Enligt EU-kommissionen är det bara cirka 1% av denna volym som tappas idag.

 

Vidare kan vi konstatera att cirka 75% av Europas godstransporter sker med lastbil. Den fortsatta utvecklingen av miljövänliga bränslen för tunga fordon skulle ha en stor positiv påverkan på miljön i Europa.  Dessa tre faktum vävdes samman till Wastetofuels bärande idé om att skapa ett holistiskt system för att utvinna metangas ur deponier, för att sedan i ett patenterat system för rening och kryoteknik omvandla denna gas till flytande bränsle i form av biogas för tunga fordon. Denna typ av holistiskt perspektiv på frågan hade aldrig tidigare blivit realiserad.

 

Tanken var att de resultat Wastetofuel producerade skulle kunna dupliceras och introduceras runt om i Europa. Projektet beräknades kortsiktigt att under genomförandeperioden ha en potential att reducera CO” utsläppen med 354 000 ton. Projektets långsiktiga mål för miljöpåverkan låg i att genom en multiplikatoreffekt av den kunskap, erfarenhet och ny teknik som projektet skulle utveckla positivt bidra till minskade utsläpp inom Europa. Tyvärr visade det sig att projektets ambitiösa idéer inte gick att verkställa fullt ut i dagsläget.

 

Hela slutrapporten finns att ta del av här.

 

The project Wastetofuel (W2F) has been a project co-financed by the European Union through the Environment fund LIFE +. The project started in September 2011 and was completed in September 2014.

 

Download executive summary English here.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Lägesrapport Wastetofuel april 2014

Status i projektet

 

Life+-projektet Wastetofuel (W2F) startade i september 2011 och skall enligt den ursprungliga projektplanen vara avslutat under 2014.
 

Ursprungliga parter i projektet var Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) i Helsingborg, Terracastus AB i Göteborg och ÖMT Åkeri AB i Östra Ljungby.
 

Projektets övergripande mål är att omvandla deponigas till flytande biogas för tunga miljövänliga transporter.
 

Projektet har fem olika delprojekt:

  1. Effektivisering av deponigasutvinningen
  2. Omvandling av deponigas till flytande biogas
  3. Etablering av användaranpassat distributionsystem för flytande biogas
  4. Test av flytande biogas i tunga fordon
  5. Kommunikation och information


Den totala projektbudgeten är på 3,3 miljoner €, varav 1,3 miljoner € är bidrag från den Europeiska Unionens miljöfond Life+.
 

Sommaren 2012 stötte vi på ett problem som har kommit att radikalt ändra förutsättningarna för projektets genomförande, i och med att Terracastus AB var tvingade att dra sig ur projektet.


Terracastus AB är en del av Volvo Gruppen och ingår i en utvecklingsorganisation som heter Volvo Technology Transfer AB.

 


I början av 2012 fattade styrelsen och koncernledningen i Volvo AB det strategiska beslutet att helt fokusera verksamheten på bolagets kärntjänster; att bygga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Övrig verksamhet skulle säljas ut eller läggas på is tills vidare.
 

Detta koncernstrategiska beslut fick till följd att Terracastus AB var tvingade att lägga ner sin utvecklingsverksamhet och därmed dra sig ur W2F.

Eftersom projektets tekniska innovationstyngd låg just i det faktum att man skulle implementera Terracastus teknik för omvandling av deponigas till  flytande biogas med den patenterade tekniken CO2 Wash så ändrades förutsättningarna för projektet helt.
 

Helt plötsligt stod vi utan några förutsättningar för genomförande av en central del i projektet.


NSR AB började genast, och mycket intensivt, att leta efter en ny projektpartner som hade kunskap och tekniska lösningar som kunde ersätta Terracastus.


De lösningar vi hittade visade sig dock vara alltför kostsamma för att vara realistiskt genomförbara.


Under hösten 2013 presenterade Liquidgas Biofuel Genesis AB, LBG AB, en alternativ teknik som vi dock ror kan ersätta delar av det ursprungliga projektkonceptet.


I den ursprungliga projektplanen var det tänkt att NSR AB själva skulle driva den tankstation som ska etableras på bolagets anläggning på Filborna I Helsingborg.


Under resans gång har det dock visat sig vara bättre och effektivare om en annan part driver biogasmacken; i det här fallet Öresundskraft AB.


Vi har därför i skrivningar till EU-kommissionen hösten 2013 och våren 2014 bett om att få skriva om projektplanen och budgeten så att dessa anpassas efter de ändrade förutsättningarna och även bett om att LBG AB och Öresundskraft AB kan få möjligheten att bli nya parter i projektet.


Presentation Liquidgas Biofuel Genesis AB

Liquidgas Biofule Genesis AB, LBG AB, i Göteborg är ett företag som arbetar med uppgradering av biogas.


LBG AB ägs gemensamt av NSR AB och Nordic Vehicle Gas AB.
 

Presentation Öresundskraft AB

Öresundskraft AB i Helsingborg är ett regionalt kraftbolag som arbetar med visionen ”Energy for a better world – Power for the region”.


Företaget ägs av Helsingborgs stad och har ett brett utbud av energitjänster.


Bolaget arbetar mycket aktivt med utvecklandet av alternativa energikällor, bland annat då biogas och vindkraft, och man levererar fordonsgas till stadsbussarna i Helsingborg.